Poznávejme se už ve škole

Projekt je zaměřen na zmírnění segregace ve školách. Jedná se o pilotní projekt realizovaný v městě Brně. Ve spolupráci pracovníků SRNM se školami a s příslušnými pracovníky městských úřadů chceme dosáhnout toho, aby nebyli romští žáci automaticky zařazováni do škol se speciální výukou nebo do škol, které navštěvuje vysoké procento romských dětí, ale naopak aby se dostali do běžných škol mezi své vrstevníky z majoritní společnosti.

SOUČASNÝ STAV

Kvalifikované odhady uvádí (žádná statistika neexistuje), že segregace Romských žáků na základních školách v některých lokalitách dosahuje až hrůzných 85 až 90 %. Vzájemná neznalost dětí různé etnicity (české a romské) pokračuje pak v dospělosti a ve svých důsledcích vede k předsudkům, neopodstatněným obavám z vzájemné komunikace a spolupráce a dalšímu prohlubování bariér mezi oběma etniky. 

VÝCHODISKA

• promluvíme si s rodiči dětí, které budou vstupovat do 1. třídy základní školy, aby dítě hlásili dle své spádovosti do příslušné základní školy, ať už se bydliště i škola nachází ve vyloučené lokalitě.

• budeme spolupracovat se zástupci škol

• v rámci rodičovských sdružení můžeme provádět osvětové akce spojené s diskusí o důležitosti a obecné prospěšnosti programů, odstraňujících segregaci

JAKÝ JE CÍL PROJEKTU

Účelem je dostat romské dítě do přísně segregované české školy, pokud tam spádově patří. Nejedná se o žádnou dramatickou akci provázenou agresivní kampaní: našim cílem je jeden až dva žáci do běžné české školy.

Celkovým cílem je zlepšení postavení romských dětí v kolektivu a usnadnění jejich vstupu do společnosti.

REALIZACE PROJEKTU

V roce 2010 proběhla první fáze projektu, kdy započala komunikace s rodiči dětí, jejichž děti by měly v dalším roce nastoupit do první třídy, byly kontaktovány školy tzv. segregované, školy majoritní i speciální smíšené školy. Projekt se realizoval v nepsaném partnerství s Muzeem romské kultury, ve spolupráci s nimi proběhly i informační schůzky s řediteli škol a zástupci magistrátu a krajského úřadu. Byl získán ucelený pohled na situaci z jejich strany a byly jim vysvětleny naše cíle.

Pokračování v roce 2011 přineslo již vlastní výsledky. Např. v lednu se uskutečnila schůzka, které se účastnilo 20 rodičů romských dětí a výsledkem byla snaha přemístit jejich děti ze segregované školy do školy české ještě během stávajícího školního roku. Přemístění je požadováno u 6 dětí. I to je jeden z výsledných indikátorů, který ukazuje, že naše působení na rodiče nezůstalo bez odezvy. Změna mínění rodičů romských dětí je nastartována a postupně dozná změny, tento problém je řešitelný úspěšně během jedné generace. Měnit mínění rodičů dětí většinové společnosti (předsudky a neochota nechat děti ve společnosti romských dětí) je úkol dlouhodobý, který vyžaduje součinnost více subjektů včetně podpory autorit a státu. Takovýchto motivačních schůzek pro rodiče se uskutečnilo několik a v důsledku došlo k přemístění 7 dětí ze segregovaných škol a 6 dětí nastoupilo do první třídy do tzv. českých škol. Náš cíl pro tento projekt byl naplněn, v motivačních schůzkách pro rodiče chceme pokračovat, nejde nám o masivní přesuny skupin žáků, ale o pozvolné promněšování etnicity ve třídách.

Projekt byl podpořen Romským vzdělávacím fondem - Roma Education Fund.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider